Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de kwaliteit van functioneren van het bestuur. Ook bepaalt de RvT de kaders van de organisatie door het meerjarenbeleid op strategisch en financieel gebied vast te stellen.

Het toezicht bestaat tenminste uit:

  • het goedkeuren van de begroting en het strategisch beleidsplan;
  • het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen;
  • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de  Vondelschool.

Bij het uitoefenen van deze taak richt de RvT zich naar het belang van de stichting, de school en al haar belanghebbenden. De RvT geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als klankbord voor het bestuur. 

De huidige leden van de RvT zijn:

Vacature

Thijs van Woerden

Mark de Haas