Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee en beslist over zaken die de school aangaan, zoals de ontwikkeling van beleid, begroting, personeelszaken, schooltijden en de toekomstige restauratie van ons mooie, oude schoolpand. De MR bestaat uit een oudergeleding (OMR; 3 ouders) en personeelsgeleding (PMR; 3 leerkrachten). De MR geeft advies of instemming aan het bestuur, zoals wettelijk is vastgelegd. Ook kan de MR op eigen initiatief voorstellen doen. Onderwerpen waar de MR komend schooljaar extra aandacht aan geeft zijn:

  • Monitoren van de communicatie met ouders
  • Dialoog met bestuur over de vrijwillige ouderbijdrage

De MR komt enkele keren per jaar bijeen en vergadert ook regelmatig met directie en bestuur. Wij nodigen ouders en leerkrachten van harte uit om ons te benaderen met vragen, aandachtspunten en opmerkingen. U kunt de MR-leden via e-mail bereiken op: mr@vondelschoolbussum.nl.