Verlofaanvraag

Aanvraagverlof buiten de schoolvakanties van 10 dagen of minder (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969).

Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op de regel mogelijk.

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantieverlof onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur éénmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Let op: het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 • een werkgeversverklaring, waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken, moet bij deze aanvraag worden gevoegd;
 • in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste zes weken van tevoren bij de directeur worden ingediend;
 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
 • de verlofperiode mag niet in de eerst twee weken van het schooljaar vallen.

Verlof in geval van “andere gewichtige omstandigheden

Onder “andere gewichtige omstandigheden” vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd.

Hierbij moet gedacht worden aan:

 • een verhuizing van het gezin;
 • bij gezinsuitbreiding;
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten;
 • overlijden van bloed- en aanverwanten;
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 121/2-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.

De volgende situaties zijn GEEN “andere gewichtige omstandigheden

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin wel vrij zijn;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.

Hoe dient u een aanvraag in?

U vult deze via social schools in en voegt eventuele relevante bestanden bij; daarna klikt u op VERZENDEN. Uw aanvraag wordt dan in behandeling genomen door de directeur. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden” meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. LET OP: dit geldt niet voor aanvragen voor vakantieverlof!

Verlof buiten de schoolvakantie

Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtigen uitsluitend vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties nemen als het voor een van de ouders/verzorgers vanwege de specifieke aard van zijn/haarberoep onmogelijk is om de in vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar kinderen vakantie op te nemen. Dit moet blijken uit een gewaarmerkte verklaring van de werkgever of, als die ouder/verzorger een zelfstandige is, uit een eigen gewaarmerkte verklaring. Een werkgeversverklaring is geen garantie voor het verkrijgen van toestemming. De vrijstelling wordt niet toegestaan als de opgegeven periode tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar valt. De periode van vrijstelling bedraagt maximaal 10 (school)dagen. Er kan slechts 1 keer per schooljaar een beroep gedaan worden op deze vrijstellingsmogelijkheid. Ook al bedraagt het verlof maar 1 dag, meer verzoeken per schooljaar worden niet gehonoreerd. De scholen zijn verplicht om vakanties, die worden opgenomen en waarvoor geen toestemming is verleend, aan de leerplichtambtenaar te melden.
U moet dit formulier samen met een volledig ingevulde Aanvraag extra schoolverlof tijdig inleveren bij de directeur van de school. De wetgever heeft gemeend dat een gezinsvakantie maximaal 14 dagen mag duren. Als de ouder kan aantonen dat in de zomervakantie of kerstvakantie wegens bovengenoemde reden geen vakantie kan worden opgenomen en er kan worden aangetoond dat alleen in de voorjaar- of herfstvakantie vakantie kan worden opgenomen, dan kan de ouder 5 dagen verlof aanvragen om 10 schooldagen vakantieverlof voor gezinsvakantie te hebben. Als de ouder ook tijdens die vastgestelde vakanties niet weg kan, kan een aanvraag voor maximaal 10 schooldagen worden ingediend.

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar stelt vervolgens een onderzoek in en beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.