Vrijwillige ouderbijdrage

Op de Vondelschool betalen ouders een vrijwillige inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

De overheid biedt scholen subsidie voor basisvoorzieningen die nodig zijn om onderwijs mogelijk te maken. De Vondelschool ziet het als haar missie aan de brede ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen bij te dragen door culturele en creatieve vorming aan bod te laten komen. 

Om de daarvoor benodigde faciliteiten aan te bieden is de subsidie van de overheid niet voldoende. Daarom vraagt de Vondelschool een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Deze wordt ingezet om de volgende activiteiten mede te kunnen financieren:

  • Muziek, drama en sport. Hier zijn vakleerkrachten voor nodig die ten dele uit de vrijwillige ouderbijdrage worden betaald.
  • Activiteiten van de evenementencommissie (EC), bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en het paasontbijt of -diner.
  • Investeringen in Chromebooks. 
  • Investeringen (inrichting en aankleding) in het gebouw, na verbouwing in 2025, die buiten de overheid subsidie (lumpsum) vallen.

Zonder medefinanciering vanuit deze bijdrage zijn dergelijke extra faciliteiten niet zonder meer mogelijk.

Dankzij de ouderbijdrage ontstaat er ongeveer 4% extra financiële ruimte. De bijdrage is dan ook een essentieel onderdeel van de begroting. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld, na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Het uitgangspunt is daarbij dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn en er dus een inkomensafhankelijke bijdrage wordt gevraagd. We streven ernaar de bijdrage door de jaren heen zo stabiel mogelijk te houden, waarbij rekening wordt gehouden met inflatie. 

Facturatie 

Facturatie voor de vrijwillige ouderbijdrage vindt plaats in oktober van ieder schooljaar. Ouders wordt de keuze gelaten om het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage ineens of in twee termijnen te betalen. Een paar dagen voor de vervaldatum zullen ouders indien nodig een herinnering ontvangen. Ouders van het kind (of de kinderen) dat ná 1 oktober van ieder schooljaar op school komt, ontvangen een betaalverzoek “naar rato” in de maand mei van hetzelfde schooljaar voor het aantal maanden dat hun kind (of kinderen) op school zit. Voor bedragen inzake schoolreisje, schoolkamp etc. wordt géén mogelijkheid geboden om in termijnen te betalen.

De facturatie van bovenstaande wordt verzorgd door de administratie van de Vondelschool. Om te komen tot een snelle en makkelijke betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, maar ook de betalingen voor schoolreisje en schoolkamp etc. zal bij de facturatie gebruik worden gemaakt van een betaallink waarmee ouders in een voor hen veilige iDeal-betaalomgeving terecht komen. De organisatie hiervan ligt in handen van WIS-collect (www.wis.nl) in nauwe samenwerking met Mollie (www.mollie.com). Het administratieve proces rondom de inning van de ouderbijdragen is daardoor voor de school verlicht en voor ouders snel, makkelijk en bovenal veilig. 

Kamp‐ en Excursiegelden

Naast de vrijwillige ouderbijdrage worden er ook kamp- en excursiegelden gevraagd. Deze gelden worden doelgericht gevraagd en geadministreerd. Sinds 1 augustus 2021 mogen geen leerlingen worden uitgesloten van extra activiteiten als de ouders de de ouderbijdrage niet (kunnen) betalen. Neem in dat geval contact op met de directie. 

TSO

Sinds schooljaar 2019-2020 hanteert de Vondelschool een continurooster. De Vondelschool werkt samen met het SKBNM om de onderwijskwaliteit hoog te houden. De kosten bedragen €80,-- per jaar per leerling.

Uitgangspunten van de vrijwillige ouderbijdrage

  • Door ondertekening van de overeenkomst ‘Vrijwillige Ouderbijdrage’ komt u het tijdig voldoen van de verschuldigde vrijwillige ouderbijdrage met ons overeen.
  • De vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld naar aanleiding van de door u aangegeven inkomenscategorie.
  • Indien de inkomenscategorie wijzigt, geeft u dit door aan de administratie.
  • Indien een kind tussentijds de school verlaat of tussentijds op school komt, wordt de ouderbijdrage gerestitueerd of berekend naar rato van het aantal schoolmaanden. Een schooljaar wordt op 10 maanden gesteld.
Staffel Totaal verzamelinkomen van ouder(s)/verzorger(s) 2021 (*) Bedrag 2022-2023 per leerling
1 < 12.000 50
2 12.000 – 19.981 97
3 19.981 – 24.500 128
4 24.500 – 29.500 165
5 29.500 – 38.000 196
6 38.000 – 48.000 227
7 > 48.000 262

 

(*) Verzamelinkomen betekent het gezamenlijk bedrag van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Het verzamelinkomen staat vermeld in de aangifte inkomstenbelasting en in de aanslag inkomstenbelasting. Het verzamelinkomen wordt per belastingplichtige bepaald. Voor bovenstaande tabel is het totaal van het verzamelinkomen van ouder(s)/verzorger(s) van belang.