Vrijwillige ouderbijdrage

Op de Vondelschool betalen ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) wordt de bijdrage ieder jaar vastgesteld. Wij vragen een inkomensafhankelijke vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

De overheid biedt scholen subsidie voor basisvoorzieningen die nodig zijn om onderwijs mogelijk te maken. De Vondelschool ziet het als haar missie aan de brede ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen bij te dragen door culturele en creatieve vorming aan bod te laten komen. 

Om de daarvoor benodigde faciliteiten aan te bieden is de subsidie van de overheid niet voldoende. Daarom vraagt de Vondelschool een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Deze wordt ingezet om de volgende activiteiten mede te kunnen financieren:

  • Muziek, drama en sport. Hier zijn vakleerkrachten voor nodig die ten dele uit de vrijwillige ouderbijdrage worden betaald.
  • Activiteiten van de evenementencommissie (EC), bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en het paasontbijt.
  • Investeringen in Chromebooks. 

Zonder medefinanciering vanuit deze bijdrage zijn dergelijke extra faciliteiten niet meer mogelijk.

Dankzij de ouderbijdrage ontstaat er ongeveer 4% extra financiële ruimte. De bijdrage is dan ook een essentieel onderdeel van de begroting. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld, na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Het uitgangspunt is daarbij dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn en er dus een inkomensafhankelijke bijdrage wordt gevraagd. We streven ernaar de bijdrage door de jaren heen zo stabiel mogelijk te houden, waarbij rekening wordt gehouden met inflatie. 

Facturatie 

Facturatie voor de vrijwillige ouderbijdrage vindt plaats in oktober van ieder schooljaar. Ouders wordt de keuze gelaten om het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage ineens of in twee termijnen te betalen. Een paar dagen voor de vervaldatum zullen ouders indien nodig een herinnering ontvangen. Ouders, van het kind (of de kinderen) dat ná 1 oktober van ieder schooljaar op school komt, ontvangen een betaalverzoek “naar rato” in de maand mei van hetzelfde schooljaar voor het aantal maanden dat hun kind (of kinderen) op school zit. Voor bedragen inzake schoolreisje, schoolkamp etc. wordt géén mogelijkheid geboden om in termijnen te betalen.

De facturatie van bovenstaande wordt verzorgd door de administratie van de Vondelschool. Om te komen tot een snelle en makkelijke betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, maar ook de betalingen voor schoolreisje en schoolkamp etc. zal bij de facturatie gebruik worden gemaakt van een betaallink waarmee ouders in een voor hen veilige iDeal-betaalomgeving terecht komen. De organisatie hiervan ligt in handen van WIS-collect (www.wis.nl) in nauwe samenwerking met Mollie (www.mollie.com). Het administratieve proces rondom de inning van de ouderbijdragen is daardoor voor de school verlicht en voor ouders snel, makkelijk en bovenal veilig. 

Kamp‐ en Excursiegelden

Naast de vrijwillige ouderbijdrage worden er ook kamp- en excursiegelden gevraagd. Deze gelden worden doelgericht gevraagd en geadministreerd. Als ouders hiervoor niet wensen te betalen, dan kan het kind in theorie worden uitgesloten van het evenement (kind moet in dat geval wel op school komen i.v.m. de leerplichtwet). Dit is een groot verschil met de vrijwillige ouderbijdrage. Aangezien de ouderbijdrage een intrinsiek onderdeel van de begroting is, kunnen en zullen kinderen nooit worden uitgesloten van (les)activiteiten die hiermee gefinancierd worden. Ook niet op het moment dat ouders besluiten niet te kunnen of willen bijdragen. 

Uitgangspunten van de ouderbijdrage

  • Door ondertekening van de overeenkomst ‘Vrijwillige Ouderbijdrage’ komt u het tijdig voldoen van de verschuldigde ouderbijdrage met ons overeen.
  • De ouderbijdrage wordt vastgesteld naar aanleiding van de door u aangegeven inkomenscategorie.
  • Indien de inkomenscategorie wijzigt, geeft u dit door aan de administratie.
  • Indien een kind tussentijds de school verlaat of tussentijds op school komt, wordt de ouderbijdrage gerestitueerd of berekend naar rato van het aantal schoolmaanden. Een schooljaar wordt op 10 maanden gesteld.
StaffelTotaal verzamelinkomen van ouder(s)/verzorger(s) 2020 (*)Bedrag 2020-2021 per leerling0% verhogingBedrag 2021-2022 per leerling (afgerond)
1< 12.000545454
212.000 – 19.981898989
319.981 – 24.500118118118
424.500 – 29.500152152152
529.500 – 38.000180180180
638.000 – 48.000209209209
7> 48.000241241241

 

(*) Verzamelinkomen betekent het gezamenlijk bedrag van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Het verzamelinkomen staat vermeld in de aangifte inkomstenbelasting en in de aanslag inkomstenbelasting. Het verzamelinkomen wordt per belastingplichtige bepaald. Voor bovenstaande tabel is het totaal van het verzamelinkomen van ouder(s)/verzorger(s) van belang.