Missie-Visie

 

Onze missie

In een veilige, stimulerende leeromgeving richt de Vondelschool zich op een brede ontwikkeling van kinderen, om ze te laten ontdekken wie ze zijn, kunnen en willen. Leren is meer dan boekenkennis en niet beperkt tot de eerste 18 jaar van het leven. De Vondelschool wil de lerende geest ondersteunen, uitdagen en scherpen. Zodat leren een levenslange passie blijft.

De kernwaarden zijn de grondbeginselen van hoe we willen zijn. Onze kernwaarden vertellen het verhaal van de manier waarop we in ieder geval binnen onze school willen werken. Het is aan ons allen deze kernwaarden uit te dragen en ernaar te handelen, elkaar erop aan te spreken en ze te delen met onze leerkrachten, ons ondersteunend personeel, leerlingen en hun ouders. Onze kernwaarden zijn: creatief, vaardig, betrokken, leergierig.

 

Onze visie op lesgeven

Op de Vondelschool staat de algehele ontwikkeling van het kind centraal. Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor kennisontwikkeling en kwalificatie, maar ook voor persoonsvorming en socialisatie. Zodat kinderen antwoorden leren vinden op de vraag; wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de ander? Het CAR model, de cirkel van autonomie, relatie en competentie, is een steeds terugkerend model dat dient als leidraad en scherpte en verdieping aanbrengt, zonder vast te zetten of afbreuk te doen aan een ieders persoonlijkheid.

Lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. 

De Vondelschool vindt een goed pedagogisch klimaat elementair. Dat kan niet zonder een gedeelde norm, die wij bestendigen met regels en afspraken. Immers, de vrijheid van de een houdt op waar die van en ander begint. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch denken, reflecterend vermogen en samenwerking.

Gelet op de didactiek richten wij de nadruk op de volgende zaken:

  • Onze ondersteuning(sstructuur) richt zich op alle leerlingen van de groep.

  • De leerlingen bereiken gedifferentieerde doelen (divergentie); het ene kind bereikt dus meer dan het andere kind. We gaan niet enkel uit van basisstof, maar ook van aanvullende, remediërende en uitdagende lesstof.

  • De visie op interactief lesgeven is dat we de leerlingen betrekken bij het onderwijs, mede door onderdelen van het curriculum thematisch te koppelen, gevarieerde werkvormen waar ook kinderen input voor leveren en veel aandacht voor samenwerken, zelfstandig werken en werktijd zonder 'vinkbaar' doel.