ouderparticipatie

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

  • Bestuur
  • Medezeggenschapsraad (MR)
  • Evenementencommissie
  • Klassenouders

 

Evenementencommissie (EC)

De evenementencommissie bestaat uit actieve ouders die de school assisteren bij het organiseren van bijzondere activiteiten zoals feesten, schoolkampen en schoolreisjes. Bij de vergaderingen van de EC is tenminste één leerkracht aanwezig. U kunt de EC bereiken via ec@vondelschoolbussum.nl.

 

Klassenouders

Een klassenouder is de contactpersoon voor de overige ouders van een groep. Hij/zij fungeert als aanspreekpunt en coördineert samen met de leerkracht de inzet van andere ouders bij bijvoorbeeld uitstapjes, verjaardagen en andere activiteiten waar hulp van ouders bij nodig is.

Veel ouders/verzorgers zijn ook op andere manieren actief bij de school betrokken. Zij helpen bij zaken als het computergebruik in de klas, bij thema-activiteiten, de ‘Vooruitgroep’, de begeleiding tijdens excursies, de organisatie van sportevenementen, bij feesten en hoofdluiscontrole. Voor sommige van deze taken zijn commissies gevormd waarin deze ouders met leerkrachten samenwerken.

Benoemingsbeleid voor MR, EC en klassenouders
 
De regelgeving is als volgt:
  • MR-ouderleden worden door en uit de ouders gekozen;
  • MR-personeelsleden worden door en uit het personeel gekozen;
  • EC-leden worden door de EC uit de ouders gekozen;
  • Klassenouders worden benaderd door de groepsleerkracht van de betreffende groep.
  • Het is mogelijk dat partners deel uitmaken van de diverse geledingen, maar wij vinden het niet wenselijk dat twee partners in één geleding zitting hebben of dat een partner van een bestuurslid een voortrekkersfunctie in een andere geleding vervult.