Bestuur

De Vondelschool is een algemeen bijzondere school en heeft als bestuursvorm een stichting, de Stichting Algemeen Bijzonder Basisonderwijs ‘t Gooi (Stichting ABBG). Het bestuur is het bevoegd gezag van de stichting en bestaat uit ouders van leerlingen. Gemiddeld iedere vier weken bespreekt het bestuur samen met de directie het wel en wee van de school. Het gebouw, de financiële situatie, de leerkrachtbezetting, ICT, het zijn allemaal onderwerpen die nauwgezet worden gevolgd en besproken.

Daarnaast staan het bewaken van het meerjarenbeleid op het gebied van onderwijskwaliteit en de zorg voor de leerlingen centraal. Andere onderwerpen zijn de meerjarenbegroting, het onderhoud van de school en de wijze waarop we samenwerken met andere scholen voor basisonderwijs. Ook vindt regelmatig overleg plaats met de medezeggenschapsraad en de verschillende commissies die actief zijn op de Vondelschool. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

Toezichthouders noch bestuurders van de stichting ontvangen een beloning, belastbare onkostenvergoeding of uitkering tijdens of bij het einde van het dienstverband. Momenteel zijn geen topfunctionarissen aangesteld met dienstbetrekking.

 

Verslagen