bestuur en raad van Toezicht

De Vondelschool is een algemeen bijzondere school en heeft als bestuursvorm een stichting, de Stichting Algemeen Bijzonder Basisonderwijs ‘t Gooi (Stichting ABBG). Het bestuur is het bevoegd gezag van de stichting en bestaat uit ouders van leerlingen. Gemiddeld iedere vier weken bespreekt het bestuur samen met de directie het wel en wee van de school. Het gebouw, de financiële situatie, de leerkrachtbezetting, ICT, het zijn allemaal onderwerpen die nauwgezet worden gevolgd en besproken.

Daarnaast staan het bewaken van het meerjarenbeleid op het gebied van onderwijskwaliteit en de zorg voor de leerlingen centraal. Andere onderwerpen zijn de meerjarenbegroting, het onderhoud van de school en de wijze waarop we samenwerken met andere scholen voor basisonderwijs. Ook vindt regelmatig overleg plaats met de medezeggenschapsraad en de verschillende commissies die actief zijn op de Vondelschool. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

Toezichthouders noch bestuurders van de stichting ontvangen een beloning, belastbare onkostenvergoeding of uitkering tijdens of bij het einde van het dienstverband. Momenteel zijn geen topfunctionarissen aangesteld met dienstbetrekking.

 

Verslagen 

bestuursleden

Jeroen Wortman

Voorzitter

Meer info

Edith van de Weg

Secretaris

Meer info

Ralph Warren

Penningmeester

Meer info

Erik van Lunteren

Personeel

Meer info

Eric Hoefman

Onderwijs

Meer info

Maurice Bos

Gebouw

Meer info

Chantal van der Jagt

ICT en communicatie

Meer info

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de kwaliteit van functioneren van het bestuur. Ook bepaalt de RvT de kaders van de organisatie door het meerjarenbeleid op strategisch en financieel gebied vast te stellen.

Het toezicht bestaat tenminste uit:

  • het goedkeuren van de begroting en het strategisch beleidsplan;
  • het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen;
  • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de  Vondelschool.

Bij het uitoefenen van deze taak richt de RvT zich naar het belang van de stichting, de school en al haar belanghebbenden. De RvT geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als klankbord voor het bestuur. 

De huidige leden van de RvT zijn:

Vacature

Thijs van Woerden

Mark de Haas